Nov 232015
 

Nu har jag lämnat in mitt svar på Friskis&Svettis yttrande till Diskrimineringsombudsmannen. Jag har även gjort en rundringning till 16 av de 17 anläggningar Friskis&Svettis Stockholm har för att kontrollera tillgängligheten med främst ledarhund eftersom Friskis&Svettis hävdar att just den anläggningen jag ville träna på inte går men att man erbjudit flera andra. Rundringningen visar minst sagt på en bristfällig tillgänglighet.

Så här ser mitt svar ut. Jag är inte helt nöjd då det finns mycket att säga och en hel del påståenden är inte speciellt objektiva och därmed svåra att bemöta tycker jag. Min nästan hundraprocentiga vetskap att jag dessutom inte kommer vinna sänker motivationen en smula.

Svar på yttrande avseende ärende ANM 2015/1845 handling 4

Kommentarer lämnas efter varje punkt.

 1. Vad har Friskis för regler/policy beträffande pälsdjur i träningslokaler och anslutande utrymmen?

Våra regler idag är att pälsdjur inte ska vistas i träningsytorna och inte heller i anslutande utrymmen. Miljön i våra träningsytor är förhållandevis intensiv med mycket besök och hög trängsel. I gymmet hanteras tunga vikter i såväl maskiner och fritt (t ex hantlar och skivstänger). Vidare möter medlemmar en relativt hög ljudnivå från musik och ljud från utrustning. Vår bedömning är att djur inte ska vistas i en sådan miljö, både med hänsyn tagen till våra besökare som till djurens egen säkerhet.

Svar: När det gäller tjänstehundar, i det här fallet ledarhundar är dessa tränade och utvalda för att klara tuffa miljöer. Jag och min ledarhund vistas dagligen i Stockholms kollektivtrafik och rör oss dagligen i Stockholms innerstad. Den ljudnivå och det tempo våra hundar möter är ingenting som påverkar dem negativt.

Den miljö jag mött på tre av Friskis&Svettis anläggningar i samband med löpning och spinning har haft en ytterst rimlig ljudnivå. Åtminstone på ett ställe har man en ljudmätare på väggen som under de pass jag varit på konstant visat grönt för en acceptabel ljudnivå för besökare.

Vad beträffar hundens säkerhet gäller samma sak. Våra hundar vistas ofta dagligen i en tuff miljö och specifikt vad gäller Friskis&Svettis anser jag det vara betydligt säkrare både för mig och övriga besökare att jag navigerar i miljön med hjälp av min hund då jag inte löper minsta risk att göra mig illa på något i huvud- eller ansiktshöjd eller riskera att råka komma åt någon som lyfter tungt och som därmed istället råkar göra sig illa.

Jag anser att Friskis&Svettis bedömning möjligen är mänskligt känslomässig snarare än proffessionell baserat på vad som är en bra eller dålig miljö för våra tjänstehundar. Jag som hundförare måste ha den rätten att avgöra detta och det är beslut jag är van att fatta i mitt vardagliga liv.

 1. Regler beträffande ledarhundar specifikt?

Vår hållning när det kommer till ledarhundar är att de ej ska vistas på träningsytorna, men att de kan vänta på sin husse/matte i anslutande utrymmen, t ex personalrum. Den möjligheten erbjuder vi i det fall anställd personal på anläggningen ej är allergisk.

Svar: Problemen med dessa regler vad gäller tillgängligheten är flera. Men huvudproblemet är att det visar sig vid en rundringning till Friskis&Svettis Stockholms samtliga 17 anläggningar att endast ett par anläggningar kan erbjuda den lösning Friskis&Svettis hänvisar till (se bilaga).

 • Om en specifik anläggning där det hittills gått bra att använda sådana utrymmen plötsligt anställer en person som säger sig vara allergisk eller hundrädd upphör besökares med ledarhund möjlighet att träna. Det gör att Friskis&Svettis inte kan garantera en varaktig lösning. Jag som har en synnedsättning kan inte utan vidare byta anläggning då det kräver en större omfattande inlärning av väg till och från samt i anläggningen.
 • Ledarhunden är ett orienteringshjälpmedel. Mitt behov av orienteringshjälp upphör inte bara för att jag kommit innanför entrén. För många tar det en viss tid att lära in hur lokaler är uppbygda och det är också svårt att orientera med vit käpp och hörsel i miljöer med mycket ljud i. Med vit käpp är man vidare endast skyddad i brösthöjd och nedåt, något som jag upplever som ett särskilt problem i den här typen av anläggningar.

 • Tillgängligheten begränsas på detta sätt av att någon måste ha tid att öppna och släppa in ledarhunden i ett sådant utrymme inför ett träningspass samt släppa ut hunden efter avslutat pass. Det kräver uppsökande av personal som är försvårande om man har en synnedsättning.

 • Vid en eventuell utrymning av anläggningen kan jag som hundförare inte garantera min hunds säkerhet och att den omfattas av utrymning.

 1. Har Joakim Nömell nekats att träna på Kungsholmen?

Joakim har nekats att ta med sin ledarhund på träningsytorna och vi har istället föreslagit träning med en ledsagare. Vilket idag är ett sätt som andra medlemmar med synskada anammar. Då en personal på Kungsholmen är hundrädd har vi dock i nuläget inte erbjudit att ledarhunden väntar på Joakim i anslutande utrymme (personalrum). Med
anledning av det har vi erbjudit möjlighet att träna på närliggande anläggningen F&S Lindhagen och på andra sidan gatan på F&S S:t Eriksbron med möjlighet att låta ledarhunden vänta i anslutande personalrum.

Svar: Tillgängligheten brister bland annat på grund av detta. Jag har enbart erbjudits träningsmöjligheter på Lindhagen. F&S S:T Eriksbron har ej diskuterats eller erbjudits men denna anläggning har heller inte varit aktuell för mig då man ej erbjuder spinning och löpband på denna anläggning. På F&S S:T Eriksbron finns heller inget utrymme för ledarhund. Vid min rundringning erbjuder F&S Lindhagen möjligheten till personalrum efter tvekan och kontroll med F&S centralt.

I diskussion med F&S rörande just anläggningen Lindhagen, ställde jag frågan om vad som händer om en hundrädd eller allergisk person anställs på denna anläggning. Då skulle det enligt F&S resonnemang resultera i att jag åter får byta anläggning. F&S meddelade då att man i det fallet skulle neka en sådan person anställning med hänsyn tagen till att man har ledarhundsförare som tränar just där. Det känns för det första inte som särskilt troligt och för det andra som en åter igen lösnings om riskerar att inte bli långvarig.

Tillgängligheten brister även för mig som besökare då jag jobbar nära anläggningen Kungsholmen och ej hittar till erbjuden anläggning Lindhagen. Det skulle kräva en extra insats för mig och berörd personal för inlärning av vägen förutom att det skulle innebära en större omväg till en annan anläggning för att få möjlighet att träna. Detta skulle F&S inte utsätta någon annan besökare för.

Alla dessa inskränkningar innebär att ett årskort för mig inte kan utnyttjas fullt ut som en fullvärdig medlem.

 1. Vad skulle krävas för att Joakim Nömell skulle kunna träna på Kungsholmen?

Att ledarhunden kan ges plats i ett konferensrum (ej personalrum) samt att Joakim kan vistas på träningsytorna med ledsagare. Att tillåta ledarhund på träningsytorna ser vi inte är görbart då den träningsutrustning som Joakim vill använda (löpband och spinningcyklar) är på ytor där många andra medlemmar rör sig. Medlemmar med allergi skulle då vara exkludera från dessa ytor. Enligt Astma- och allergiförbundet finns allergener kvar länge efter det att djuret är borta. Allergi mot pälsdjur är den vanligaste luftburna allergin. Vi ser att det blir särskilt problematiskt att ha pälsdjur i ytor där våra medlemmar
tränar kondition såsom vid löpband och spinningcyklar.

Svar: Det är vetenskapligt bevisat att stora mängder allergen även finns kvar i djurägares kläder. Något sådant förbud har inte F&S. Det är inte heller förbjudet att använda parfymer eller parfymerade tvålar och champo även om man rekommenderar att inte använda det. Det är inte heller förbjudet att vara helt luktfri från rök.

Det är också stor skillnad på en ledarhund som ligger stilla på för hunden anvisad plats en kort tid jämfört med pälsdjur i hemmiljö som vistas där under lång tid och med stor rörlighet och mindre regelbunden städning och där pälsdjur ofta vistas i soffor och på mattor etc.

Ur tillgänglighetssynpunkt hänvisar jag till den överenskommelse som finns mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet rörande ledarhundar (lämnas som bilaga). Enligt denna överenskommelse ska inte ledarhundsförare begränsas med hänvisning till att någon kan vara llergisk någon gång. Problem ska lösas om och när dom uppstår. Min närvaro utan hund sprider med stor sannolikhet liknande mängd allergen. Den person som är så allergisk att vederbörande inte kan vara i ett stort ventilerat utrymme samtidigt som en stillaliggande hund har sannolikt problem även på andra sätt, bland annat att ta sig dit.

Det är långt ifrån alla synskadade som har tillgång till ledsagare. Detta styrs kommunalt och kommunernas olika regler är väldigt varierande. Att ha möjlighet att träna med ledsagare som går med kostnadsfritt är ett bra komplement. Men det gör möjligheterna betydligt färre för mig att träna och därmed inte samma möjlighet att utnyttja ett årskort som övriga besökare.

 1. Redogörelsen korrekt?

Joakims redogörelse avviker från vår bild av det inträffade i följande delar:

• Vi har inte påstått att vi skulle förlora stora mängder medlemmar.
• Vi har inte påstått att alla blinda har ledsagning. Vi har upplyst om att alla medlemmar som har behov av det, är välkomna att ta med sig ledsagare utan
kostnad.

Ingen ytterligare kommentar.

 1. Inställning till anmälan om diskriminering?

Vår inställning är att vi visar på möjligheter som gör att Joakim kan träna och samtidigt tar hänsyn till andra medlemmars behov i en träningsmiljö. Med
hänsyn tagen till många medlemmars olika särintressen så tycker vi att den möjlighet vi erbjuder (att ha ledarhunden i angränsande ytor) är en fungerande
lösning.
Vi utvecklar löpande vår anläggningsmiljö och gör i nuläget en inventering av tillgänglighet och användbarhet i våra miljöer för att därefter kartlägga
åtgärder för ökad tillgänglighet på våra anläggningar samt ta fram en tillgänglighetsguide som kan vägleda personer med funktionshinder.
Friskis&Svettis är en medlemsförening där varje enskild person väljer om de vill bli medlem och träna på våra anläggningar. Vår idé är att erbjuda lustfylld
och lättillgänglig träning som tilltalar många människor. Vår utmaning är att tillse att vi motsvarar våra medlemmars olika behov och önskemål, även när
dessa ibland krockar.

Svar: Min rundringning till Stockholmsföreningens samtliga enheter tycker jag visar att det inte finns någon lösning förutom enstaka anläggningar. Man skriver att ledarhundar kan vistas i konferensrum, ej personalrum, men ingen anläggning jag kontaktat har sådana utrymmen och endast ett par anläggningar erbjuder personalrum eller biutrymmen bakom reception. Det är däremot ingen anläggning nära mig eller på min väg till eller från jobbet.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Nov 202015
 

Efter min anmälan av Friksis&Svettis Kungsholmen hos Diskrimineringsombudsmannen efter att man nekat mig och min ledarhund tillgång till träningsmöjligheter, fick jag här om veckan ett svar på yttrande från Friskis&Svettis Stockholm. Där skriver man bland annat att jag erbjudits möjlighet att träna på andra anläggningar då just Kungsholmen inte kunde låta mig vara där på grund av allergier och hundrädd personal.

Egentligen är det ointressant att jag erbjöds träna på andra ställen. Det skulle innebära nya platser för mig att lära mig hitta till och från och det skulle innebära en ganska omfattande omväg till min träning vilket en icke funktionsnedsatt besökare aldrig skulle acceptera. Man vill gå till den anläggning som passar bäst och i mitt fall ligger Friskis&Svettis Kungsholmen mindre än 100 meter från min arbetsplats. Anläggningen är dessutom extremt lättorienterad inomhus vilket kändes bra. Därtill var det en bra miljö för min hund i de delar jag tänkt utnyttja.

Men mest för sakens skull bestämde jag mig för att ringa runnt till Stockholms anläggningar för att kontrollera hur det egentligen förhåller sig med tillgången för oss ledarhundsförare. Några anläggningar ”hajade till” när jag ringde och ställde flera frågor, bland annat om ledarhund. Man hade självklart hört om mitt ärende internt men jag nådde ändå förväntat resultat. Av de 17 anläggningar som finns i Stockholm, nådde jag 16 och det fick räcka. Samtliga fick samma frågor och trots att ledarhund står som första punkt, ställdes den frågan på slutet som en bisak för att det inte skulle framgå som det centrala, vilket det givetvis var.

Så här blev resultatet:

Förklaring till ställda frågor:

 • Ledarhundsutrymme: Finns någon möjlighet att över huvud taget ta med ledarhund till anläggningen? Frågan omfattar så väl konferens/personalutrymme som träningsytor.
 • Orienteringshjälp: Finns någon möjlighet att få hjälp att lära sig lokalerna några gånger av de första besöken.
 • Ledsagare: finns möjlighet att ta med ledsagare kostnadsfritt?
 • Eget omklädningsrum: finns möjlighet att byta om och duscha enskilt om man kommer ensam eller har ledsagare med annat kön som ej kan följa med in i omklädningsrum.

Friskis&Svettis Abrahamsberg

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: nej
 • Ledsagare: Ja med intyg
 • Eget omklädningsrum: ja, handikapptoa med dusch

Friskis&Svettis Orminge

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: Ja, bestämma tid
 • Ledsagare: Ja, med intyg
 • Eget omklädningsrum: Draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis City

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: Om tid finns
 • Ledsagare: Ja, intyg
 • Eget omklädningsrum: Nej

Friskis&Svettis Ringen

 • Ledarhundsutrymme: Nej / kanske ”egen lösning”
 • Orienteringshjälp: Ja, bestämma tid
 • Ledsagare: Ja, skriver in i profilen
 • Eget omklädningsrum: Ja, handikapptoa

Friskis&Svettis Farsta

 • Ledarhundsutrymme: Ja, personalrum. Befintlig fungerande lösning
 • Orienteringshjälp: Ja, bestämma tid
 • Ledsagare: Ja, inget intyg krävs
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis Sickla

 • Ledarhundsutrymme: Ja, (efter intern kontroll och återkoppling) bakom receptionsdisken
 • Orienteringshjälp: Ja, bestämma tid
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis Gärdet

 • Ledarhundsutrymme: Kanske, receptionist / ledare med hund, utrymme bakom rec., ringa först
 • Orienteringshjälp: Ja
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis Skanstull

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: Ja, gärna under lugnare tider
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, handikapptoa med låsbart skåp utanför

Friskis&Svettis Hagastan

 • Ledarhundsutrymme: Nej, hänvisar till medlemsservice.
 • Orienteringshjälp: Ja, när som helst
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, 2 handikapptoaletter

Friskis&Svettis Skarpnäck

 • Ledarhundsutrymme: ?
 • Orienteringshjälp: ?
 • Ledsagare: ?
 • Eget omklädningsrum: ?

Friskis&Svettis Hornstull

 • Ledarhundsutrymme: Nej, kanske utrymme för ledare, tveksamt
 • Orienteringshjälp: Ja, gärna under lugnare tider
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis Skrapan

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: Ja, lugnare tider
 • Ledsagare: Ja, gärna intyg
 • Eget omklädningsrum: Nej

Friskis&Svettis Kista Entré

 • Ledarhundsutrymme: Nej, barnrum finns men funkar ej.
 • Orienteringshjälp: Ja
 • Ledsagare: säger att ledsagare kostar 90kr per gång
 • Eget omklädningsrum: Ja, handikapptoa, inget skåp

Friskis&Svettis S:t Eriksbron

 • Ledarhundsutrymme: Nej, personalutrymme för långt in i lokalen
 • Orienteringshjälp: Ja, lugnare tider
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: ?

Friskis&Svettis Kungsholmen

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: ?
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: ?

Friskis&Svettis Sveavägen

 • Ledarhundsutrymme: Nej
 • Orienteringshjälp: Ja
 • Ledsagare: Ja, intyg
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Friskis&Svettis Lindhagen

 • Ledarhundsutrymme: Ja, (efter intern kontroll och återkoppling) personalutrymme
 • Orienteringshjälp: Ja, gärna lugnare tider
 • Ledsagare: Ja
 • Eget omklädningsrum: Ja, draperi i vanligt duschutrymme

Sammantaget är det ingen lysande bild som framträder. Må vara att fråan om ledarhund kanske inte varit aktuell alls för de allra flesta anläggningar, men i samtliga fall hänvisar man till allergier vad gäller att ha hunden med på ”träningsytorna”.

Alla utom enstaka undantag erbjuder hjälp med orientering tills man lärt sig hitta i lokalen vilket är bra. Att man önskar att detta ska ske under tider med låg belastning är rimligt. Ändå anser jag att jag orienterar mycket säkrare bland alla besökare och all utrustning med min ledarhund än ensam med vit käpp.

De som erbjuder eget duschrum gör det i form av en handikapptoalett med dusch. Oftast utan möjlighet till låsbart utrymme. Det är ingen lysnade lösning för de som skulle önska eget omklädningsrum, men man kan förstå att ingen anser det vara värt kostnaden i pengar och utrymme att oordningställa ett som inte skulle utnyttjas speciellt ofta. Men har man en ledsagare av annat kön som inte kan följa med in i omklädningsrum och dusch och man inte själv vill navigera runt och riskera att komma åt andra i ett känsligt läge så vore ett separat omklädningsrum att föredra.

Så här ser det ut enbart i Stockholm. Jag tvivlar på att bilden skulle förändras om man frågar övriga av landets anläggningar men den tiden är meningslös att lägga ner i detta ärende.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Nov 142015
 

20151114_1

20151114_2

Idag var jag inbjuden som föreläsare till Synskadades Riksförbund distrikt ost till deras medlemsforum 2015. Temat var att tänja sina gränser och vi var 4 personer som föreläste.

Jag och Joche som själv jobbar som journalist på SRF och skulle banda en del av föreläsarna åkte till Linköping redan igår. Det blev lite kompistid med god mat och hotellbar vilket inte händer allt för ofta nu för tiden. Trots att kvällen inte blev allt för sen var det ändå lite motlut att kliva upp och det var svårt att njuta av hotellfrukost.

Inför mina föreläsningar fylls jag ofta av tvivel. Det känns som om jag inte har så mycket att förmedla annat än en tuff reseskildring och att mina upplevelser börjar bli lite efter sitt bäst föredatum. Det var tre år sedan jag kom hem från mitt livs mest fantastiska äventyr och två och ett halvt år sedan det sändes i TV. Ändå finns det folk som vill höra lite då och då även om förfrågningarna glesnar.

Men hur det än blir återkommer glöden och minnena från upplevelserna där i djungeln kommer tillbaka till mig väldigt starkt och efter mina föreläsningar känner jag mig ganska tömd och nöjd med en bra känsla i kroppen.

Nu blir det tåg hem igen efter många trevliga möten med bekanta och obekanta människor. Jag gillar Linköping och gänget här nere.

Nu har jag bara en inbokad föreläsning i april nästa år hos en lokal pensionärsförening.

Andra bloggar om: , , , ,

Posted from Linköping, Östergötland County, Sweden.

 Posted by at 15:29  Tagged with:
Nov 132015
 

Idag blev jag kontaktad av Diskrimineringsombudsmannen – DO med ett yttrande från Friskis&Svettis i Stockholm som svar på min anmälan om diskriminering när jag inte fick träna på en av deras anläggningar och ha min ledarhund med mig. Det här är ett yttrande jag har någon vecka på mig att besvara och jag ska se om jag orkar engagera mig. Eftersom det inte finns någon chans att Diskrimineringsombudsmannen fäller för diskriminering just när det gäller ledarhundar, så känns det lite meningslöst att skriva ett seriöst svar på detta som det ändå tar viss tid att författa.

Påståendena i yttrandet nedan är dessutom av arten att dom är svåra att bemöta. Huruvida min tjänstehund ska undanhållas från sådan miljö på grund av säkerhet bygger mest på deras känslomässiga föreställningar. Våra tjänstehundar är tränade i en rörig miljö som i så fall måste kunna klassas som långt mer osäker.

Vidare har Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund en överenskommelse om att ingen av grupperna ska ha förmån och att eventuella intressekonflikter skulle uppstå så ska dom lösas där och då. Astma- och Allergiförbundet själva är inte så snabba på att anamma denna överenskommelse när dom rådfrågas i sådana här fall och informationen är väl dold, om den ens existerar på deras hemsida.

Så visst finns lite att besvara, men det känns ärligt talat tungt och tröstlöst.

Yttrande avseende ärende ANM 2015/1845 handling 4

 • Vad har Friskis för regler/policy beträffande pälsdjur i träningslokaler och anslutande utrymmen?

  Våra regler idag är att pälsdjur inte ska vistas i träningsytorna och inte heller i anslutande utrymmen. Miljön i våra träningsytor är förhållandevis intensiv
  med mycket besök och hög trängsel. I gymmet hanteras tunga vikter i såväl maskiner och fritt (t ex hantlar och skivstänger). Vidare möter medlemmar en
  relativt hög ljudnivå från musik och ljud från utrustning. Vår bedömning är att djur inte ska vistas i en sådan miljö, både med hänsyn tagen till våra
  besökare som till djurens egen säkerhet.

 • Regler beträffande ledarhundar specifikt?

  Vår hållning när det kommer till ledarhundar är att de ej ska vistas på träningsytorna, men att de kan vänta på sin husse/matte i anslutande utrymmen,
  t ex personalrum. Den möjligheten erbjuder vi i det fall anställd personal på anläggningen ej är allergisk.

 • Har Joakim Nömell nekats att träna på Kungsholmen?

  Joakim har nekats att ta med sin ledarhund på träningsytorna och vi har istället föreslagit träning med en ledsagare. Vilket idag är ett sätt som andra
  medlemmar med synskada anammar.
  Då en personal på Kungsholmen är hundrädd har vi dock i nuläget inte erbjudit att ledarhunden väntar på Joakim i anslutande utrymme (personalrum). Med
  anledning av det har vi erbjudit möjlighet att träna på närliggande anläggningen F&S Lindhagen och på andra sidan gatan på F&S S:t Eriksbron med möjlighet att låta ledarhunden vänta i anslutande personalrum.

 • Vad skulle krävas för att Joakim Nömell skulle kunna träna på Kungsholmen?

  Att ledarhunden kan ges plats i ett konferensrum (ej personalrum) samt att Joakim kan vistas på träningsytorna med ledsagare.
  Att tillåta ledarhund på träningsytorna ser vi inte är görbart då den träningsutrustning som Joakim vill använda (löpband och spinningcyklar) är på ytor där många andra medlemmar rör
  sig. Medlemmar med allergi skulle då vara exkludera från dessa ytor. Enligt Astma- och allergiförbundet finns allergener kvar länge efter det att djuret är borta. Allergi mot pälsdjur är den vanligaste luftburna allergin. Vi ser att det blir särskilt problematiskt att ha pälsdjur i ytor där våra medlemmar tränar kondition såsom vid löpband och spinningcyklar.

 • Redogörelsen korrekt?

  Joakims redogörelse avviker från vår bild av det inträffade i följande delar:

  • Vi har inte påstått att vi skulle förlora stora mängder medlemmar.
  • Vi har inte påstått att alla blinda har ledsagning. Vi har upplyst om att alla medlemmar som har behov av det, är välkomna att ta med sig ledsagare utan kostnad.
 • Inställning till anmälan om diskriminering?

  Vår inställning är att vi visar på möjligheter som gör att Joakim kan träna och samtidigt tar hänsyn till andra medlemmars behov i en träningsmiljö. Med
  hänsyn tagen till många medlemmars olika särintressen så tycker vi att den möjlighet vi erbjuder (att ha ledarhunden i angränsande ytor) är en fungerande
  lösning.
  Vi utvecklar löpande vår anläggningsmiljö och gör i nuläget en inventering av tillgänglighet och användbarhet i våra miljöer för att därefter kartlägga åtgärder för ökad tillgänglighet på våra anläggningar samt ta fram en tillgänglighetsguide som kan vägleda personer med funktionshinder. Friskis&Svettis är en medlemsförening där varje enskild person väljer om de vill bli medlem och träna på våra anläggningar. Vår idé är att erbjuda lustfylld
  och lättillgänglig träning som tilltalar många människor. Vår utmaning är att tillse att vi motsvarar våra medlemmars olika behov och önskemål, även när dessa ibland krockar.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Posted from Stockholm County, Sweden.

Nov 102015
 

Det går inget vidare. Allt går åt fel håll och jag känner mig så maktlös och misslyckad. Sedan rättegången då vårt barn dömdes för ringa narkotikabrott fanns ett litet hopp att detta skulle vara en vändning och ett uppvaknande. Men som den cyniska människa jag är av födsel och vana, kände jag ett kallt, sorgset tvivel redan på väg ut ur rättssalen. När barnet gled iväg med dom övriga förrövarna var det som en stark känsla av att barnet gled ifrån oss. I valet mellan trygghet och föräldrar ställt emot spänning, tuffa killar och droger så är det svårt att vinna. Så är det ju ofta bland gamla och nya missbrukare. Valet mellan mat för dagen och omsorg av sina barn eller mera sprit så vinner alltid spriten.

Kalla det intuition eller bara vanlig misstänksamhet, men när barnet förra veckan åkte in till stan flera gånger ringde larmklockorna. Det kan tyckas oskyldigt att åka in till Stockholm city en vardag, men gör man aldrig det och plötsligt två gånger minst på en vecka så kände jag direkt att det var farligt. Här hemma kan man fixa röka och tabletter, i stan kan man fixa andra och tyngre grejer.

När helgen inleddes klagade barnet över hicka som varat en hel dag. Något jag läst dök upp i minnet. Vanlig hicka beror på en irriterad andningsmuskel enligt hicka.se och har man hicka flera timmar råder man att man ska kontakta sjukvården då det kan vara tecken på flera allvarliga sjukdomar.

men söker man på ”hicka droger” hittar man lätt det jag kände igen. Flera trådar på Flashback forum vittnar om hicka som en konsekvens av användning av droger. Bland annat denna som talar om hicka vid användning av bensodiazepiner. Dagen efter sluddrar barnet som om jag skulle sänkt en hel flaska vin på egen hand, utan att lukta det minsta alkohol.

Igår föll bomben ner. En annan mamma vars barn ingår i samma umgänge hade fått svar på drogtester vilket visade att barnet hade spår av Kokain i blodet. Allt föll plötsligt på plats med besöken i Stockholm city. Vi försökte få vårt barn till Maria Ungdom för test men barnet vägrade.

Droger framkallar olika känslor hos mig. Samma skit, olika namn på ett sätt, men på ett annat kan man tänka att prova att röka och ta tabletter har många gjort utan att trilla dit. Det är inte bra och grymt farligt, men i min värld som drogernas billiga vinfylla. När mitt barn erkände att man provat Kokain spred sig en kyla i kroppen jag inte känt på länge. Det kändes som ett vägskäl man bara inte får passera. Jag undrade hur fan det kan komma sig att man ”provar” så tunga grejer i så unga år och så ”tidigt i karriären”? Koks är farligt men det är också betydligt dyrare än andra droger och det måste finansieras på något vis. Den tanken gör att skräcken slår ännu hårdare klor i mig. Finansiera droger finns flera dåliga sätt att göra.

Jag släppte allt och ringde vår kontakt på Socialtjänsten. Jag sa som det var, vi har starka skäl att mistänka att vårt barn har använt Kokain, vi misstänker att det kan finnas droger hemma efter ett konstigt kompisbesök på måndagsmorgonen och nu måste vi få hjälp eftersom allt håller på att gå åt helvete på riktigt. Vi har ingen bil, ingen förmåga att få vårt barn till test och vård, så vi behöver hjälp nu!

Beskedet var samma som tidigare, ingen ansvarig är beredd att fatta något beslut om tvångsåtgärder ”i nuläget”. Mottagningen där vi bor har inga tider så det vore ju bra om vi kunde åka in till maria Ungdom. Om barnet vägrar följa med finns inte mycket att göra. På min fråga om jag kan eller bör kontakta polisen eftersom jag misstänker att det finns droger hemma om så för eget bruk, mest för att få lite action, blir svaret undvikande med innebörden att det kanske inte är den bästa lösningen.

En trötthet och maktlöshet drabbar mig och huvudvärken kommer som på beställning. Jag har ett omyndigt barn som dessutom gör olagliga grejer men det finns ingen hjälp att få än på länge. Allt måste bli mycket värre först innan man eventuellt kan göra något och då är barnet myndigt och gör ändå som det vill.

Imorgon har vi ett möte med socialtjänst och drogmottagning där barnet ska närvara. Det känns så otroligt meningslöst. Om barnet vill knarka så är det fritt fram och om barnet lämnar felaktiga urinprover eller helt uteblir trots dom i Tingsrätten, finns ingenting man kan göra åt det annat än att notera det. Själv har jag redan ”noterat” problemet…

Vad är då meningen med den här utredningen och besöken som aldrig blir av? Om någon vill ha hjälp att sluta får man det, men om man inte vill så är det fritt fram. Det är den tydliga signalen ungdomarna får och det är den signalen jag som förälder får. Två gånger har vi sökt hjälp de senaste två åren och inte ens när Kokain finns med i bilden finns det inget riktigt man kan göra åt saken.

Mitt problem är också att jag har märkt under den här tiden, att jag inte är rustad som förälder för detta. Jag har en uppväxt och erfarenhet som teoretiskt borde vara nyttig men som bara ligger mig i fatet just nu. Jag klarar inte av missbrukarens lögner och löften. Man lovar att det aldrig ska hända mer, ber om hjälp och skäms. Men så fort det är gjort, springer man iväg och petar i sig något nytt. Det låser sig känslomässigt. Jag skriker och bråkar inte, jag blir tyst och helt tom på ord och vet verkligen inte vad jag ska säga. Andra föräldrar skulle ha pratat och pratat men jag klarar det inte. Jag är inte psykolog, men det känns som om jag inte klarar av besvikelserna som följer. Dom kommer ju ändå.

Men jag erkänner villigt, jag är inte rustad för detta och jag klarar det inte. Jag vet inte hur man tävlar mot droger och kriminella. Därför bad vi om hjälp och jag trodde faktiskt att samhället kunde ge den hjälpen. I synnerhet när det finns en vuxenvärld som är ordnad och har viljan. Men det verkar inte fungera så. Allt bygger på frivillighet. Till och med det som kallas slutenvård. Vill barnet inte så går det inte.

Nästa steg blir att tänka på säkerheten och tryggheten för dom andra barnen. Familjemedlemmar är rädda för barnets lynniga humör och som bara kommer och går utan att säga något eller skrika. En snedtändning på grund av något skit man petar i sig, vad händer då? Egendom när behovet av pengar blir för stort, vad händer då? Jag skulle vilja sätta hårt mot hårt. Stanna här och lägg av med knarket eller dra härifrån. Ett sådant ultimatum kräver att man är beredd att ta konsekvenserna. Är jag det? Beredd att barnet väljer det andra livet och försvinner ut på gatorna? Då blir det mitt fel.

Allt är ändå mitt fel oavsett hur det blir.

Andra bloggar om: , , , ,

Posted from Stockholm County, Sweden.

Nov 052015
 
Bild: Garmin Vector-pedaler i kartong

Bild: Garmin Vector-pedaler i kartong

I maj i år skickade jag min ena uppsättning Garmin Vector-pedaler på service efter att dom börjat glappa i axeln. Det var ett ganska väl känt fel på tidigare modeller och omfattas givetvis av garantin.

Servicen gick fort och efter ungefär en vecka fick jag nya utbytta pedaler som har fungerat bra sedan dess. Även min andra uppsättning Vector började glappa i vänster pedal om än något mindre. Men här fanns längre garnatitid att spela på och jag beslutade att skicka dem på service efter säsongens slut.

Så för en vecka sedan skickades dom iväg och nu är det nya utbytespedaler på väg tillbaka. Även om kunskapen hos supporten inte alltid är så lysande så är det åtminstone inget fel på servicen.

Denna goda service visade sig också när jag valde att Uppgradera mina båda Vector till Vector 2. I uppgraderingskitet ingick 2 kommunikationspodar som sköter om överföringen av data mellan pedalerna och cykeldatorn. En av dessa podar ville inte fungera och efter lite felsökning visade det sig att ena stiftet i kontakten som ska vara lite fjädrande hade stannat i infällt läge och det blev inte ordentlig kontakt. Jag kan inte säga om det var så vid leverans eller om jag orsakade det vid anslutning.

Efter samtal med Garmins support meddelar man att man helt enkelt skickar en ny pod med posten. Det kändes som väldigt god service.

Så nu är det ordning på allt inför den kommande inomhussäsongen och allt verkar fungera som det ska.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Posted from Stockholm County, Sweden.

Nov 012015
 

Bild: ett gäng olika modeller av Apple Watch

Rykten om en smart klocka från Apple har florerat några år nu och visst har tanken kittlat lite. I somras lanserades äntligen Apple Watch. Och som vanligt när Apple lanserar något, är det genomtänkt och väl fungerande och inget man slänger ut på marknaden bara för att vara först.

Jag hade inte tänkt köpa klockan men hade möjlighet att ”förtjäna” en. Den sitter nu på armen och första veckorna har känts helt OK. Ännu har jag inte ändrat uppfattningen om att jag inte riktigt vet vad jag ska ha den till. Men mina funderingar har främst med min synnedsättning att göra.

Tanken med en sådan här ”smart klocka” är att den ska vara ett komplement till ens smarta telefon. Utan telefonen har klockan inte speciellt många funktioner.

Just denna klocka har väldigt många funktioner och det har andra på nätet skrivit tillräckligt mycket om. Det som intresserade mig mest när klockan först presenterades, var om den skulle ha skärmläsaren VoiceOver i sig, precis som alla Apples övriga produkter. Jag kände mig helt övertygad om det och såg ingen anledning till varför den inte skulle ha det. Apple har tänkt helt rätt när det gäller tillgänglighet. Enligt min mening kostar tillgänglighet mycket pengar om man har det i enstaka produkter eller i anpassade produkter. Men gör man som Apple, att man har samma tillgänglighet i allt, oavsett om det är en telefon, surfplatta, klocka, iPod, smart TV-dosa eller dator, då kostar inte tillgänglighet många ören extra. Dessutom är jag säker på att målgruppen inte är så liten som de allra flesta tillverkare tycker sig ha identifierat.

Ändå är det just detta med tillgänglighet som gör att jag inte riktigt hittar något bra användningsområde för klockan efter ca 4 veckors användning. Det främsta problemet är att klockans syntetiska tal pratar rakt ut så att alla kan höra det och det är inte så diskret även om det inte är några hemligheter man håller på med. Klockan går att ansluta till ett trådlöst Bluetooth-headset, men då blir skärmläsningsprogrammet i klockan istället lite segare, antagligen på grund av den lilla fördröjningen i överföringen av ljudet.

Så jag märker att jag ändå tar upp telefonen med dess trådbundna headset när klockan plingar för ett SMS eller mail. Och enbart som notishjälpmedel tycker jag den är lite onödig för min egen del. Det går också avsevärt fortare för mig att slå upp en resa med lokaltrafiken eller läsa eller diktera ett SMS från telefonen jämfört med klockan.

Däremot har det varit en känsla som jag brukar försöka beskriva som ”makt och frihet” att få ha en helt vanlig, smart klocka på armen. Jag kan välja en produkt som alla andra och det fungerar som alla andra. Att känna tyngden av en helt normal, snygg klocka istället för de anpassade specialklockor med tal eller punktskrift vi med synnedsättning annars är hänvisade till. I det läger är jag hellre utan klocka. Att kunna ha ett armbadsur som plingar för att vakna eller när äggen är klara eller när mötet börjar har också känts väldigt praktiskt.

Likväl skiljs nu våra vägar åt. Jag tycker Apple som vanligt har gjort väldigt bra ifrån sig. Generellt kan man tycka att det är tråkigt att dessa klockor kan kosta mer än en telefon i samma genre. Men det är väl som allt annat en utveckling som säkert kommer ändra sig.

Andra bloggar om: , , , ,

Posted from Stockholm County, Sweden.

Okt 302015
 
Bild: Garmin Vector-pedaler i kartong

Bild: Garmin Vector-pedaler i kartong

Jag har nu uppgraderat mina Vector-pedaler till Vector 2 som Garmin lanserade tidigare i år. För befintliga Vector-användare tillhandahåller man ett uppgraderingskit.

Egentligen är det inga stora nyheter. Monteringen har blivit enklare. Tidigare monterades kommunikationspoden på pedalen tillsammans med en distansbricka innan den skruvas in i vevarmen. Man fick då vara lite försiktig med åtdragning och avdragning så att man inte skadar podarna. Jag har råkat dra sönder en pod. Nu skruvar man in pedalen i vevarmen och monterar poden i efterhand vilket är betydligt enklare.

Den andra tydliga förbättringen är att kommunikationspodarna utrustats med en lysdiod som signalerar status på systemet. Tidigare har man bara kunnat se att man haft eller inte haft kontakt med cykeldatorn och har man inte fått kontakt så har man inte vetat varför. Om batterierna varit slut eller om bara ena pedalen fungerat men inte den andra. Men lysdioden indikerar om varje pedal är igång och fungerar samt lite olika typer av indikeringar. Det gör felsökningen mycket enklare.

Uppgraderingskitet innehöll en liten byggsats. Förutom 2 nya kommunikationspodar för höger och vänster pedal, följde det också med en ny hylsa för pedalens axel. Jag förstod först inte varför hylsan behövde bytas då den såg fullkomligt identisk ut med den som redan var monterad. Att plocka isär allt var inte så svårt även om jag kanske tyckte att dom överdrivde enkelheten lite som att vem som helst skulle klara det.

Men efter lite påläsning visade det sig att hylsorna endast behövdes om man upplevde att pedalaxlarna glappade i sina hylsor. Det har jag förvisso haft problem med. I maj skickade jag mitt ena set Vector på service för att båda pedalerna glappade ganska ordentligt. Något som kunde hända tidigare modeller och något som självklart gick på garantin. Och för en vecka sedan skickade jag även min andra uppsättning Vector som började uppvisa samma symptom och där garantin snart går ut.

Så då blev uppgraderingen plötsligt väldigt enkel. En distansbricka för att täcka avståndet för den gamla poden som tidigare satt mellan pedalen och vevarmen och den nya kommunikationspoden som skruvas på efter att pedalen är monterad. Mycket praktiskt. De extra hylsor som levererades med uppgraderingen kan man spara för framtiden om sådana pedalglapp skulle uppstå igen.

Nu är det bara att fortsätta trampa på och må kraften vara med mig. :)

Andra bloggar om: , , , , ,

Posted from POSEIDONS TORG 4, 136 46 Handen, Sverige.

Okt 232015
 

Tre ungdomar står åtalade för grov stöld och ringa narkotikabrott. En av ungdomarna är mitt barn.

Den här dagen har jag spenderat i Södertörns Tingsrätt på grund av en händelse i somras. Barnet hade varit på fest och använt droger och alkohol och efter festen hade man gått hem för att sova hos en kompis. På förmiddagen när föräldrarna kommer hem upptäcker man att ungdomarna röjt i hemmet och man kontaktar polisen. Dom här tre ungdomarna påträffas påverkade vid en busshållplats och en av ungdomarna, dock inte mitt barn, har en del stöldgods på sig.

Rättegången börjar med åklagaren som läser upp anklagelserna och dom tilltalades försvarsadvokater framför deras inställning till brottet. Dom två andra tilltalade anser sig vara oskyldiga till alla anklagelser, men en liten känsla av ”stolthet” infinner sig ändå när mitt barn erkänner ringa narkotikabrott. Något som givetvis är bevisat redan men ändå.

Sedan fortsätter rättegången med att alla tre tilltalade med egna ord får berätta i tur och ordning om händelseförloppet och åklagare och försvarare ställer kompletterande frågor. Man hör några vittnen i form av två stycken målsägande, en polisman och en kompis till ungdomarna. Jag och min fru sitter där och lyssnar längst bak på åhörarplatserna tillsammans med målsägandens föräldrar och föräldrar till ett vittne. Bland åhörarna finns även kompisar till dom tilltalade och man hör fniss och hån då och då, speciellt när polismannen vittnar. En av dom tilltalade har en speciellt cool stil i rättssalen. Han får belöning av kompisarna för sin coola stil. Jag känner mest sorg på flera plan. Bara vårt barn har anhöriga som närvarar. Ingen av dom övriga två har någon med sig i rättssalen. Jag kan tycka vad jag vill om det dom gjort och den stil dom har inför rättvisan och lagen, men det känns ändå sorgligt.

Värre blir den känslan när personalia läses upp om dom tre åtalade. Frivården skriver i sitt omdöme om den ena av ungdomarna att han saknar respekt för lag och rättvisa och det är även det intryck som ges i rättssalen. Sedan känner jag också viss ilska över att de två tilltalade som ändå är på god väg att bli rutinerade i dessa sammanhang drar med andra. Mitt barn har absolut egna ben och egen vilja och en möjlighet att säga nej och har absolut ett eget ansvar. Men sådana förebilder i umgängeskretsen bidrar inte speciellt positivt.

Jag känner också stolthet över hur mitt barn beter sig jämfört med dom andra i rättssalen. Svarar rakt och riktigt och utan den där konstiga ”coola” tonen med ironi och löje i rösten. Jag vill ändå få en känsla av att detta är sista gången barnet vistas på dom tilltalades bänk i en domstol. Men vem kan vara säker?

Det är andra gången i livet jag är på en rättegång som åskådare. Det är en ganska vemodig och sorgsen känsla. En känsla av ens eget misslyckande och barnets lockelse till helt fel saker som har lett barnet hit. Det som känns mest frustrerande är att ingen av dom tilltalade verkar ta det så allvarligt. I pauserna är det ryggdunkanden och höga skratt och coola kommentarer och jag får en bestämd känsla av att åtminstone två av dom är lite kungar bland sina kompisar och några att se upp till. Här vilar inga ledsamheter eller problem och ingen ifrågasätter det dom gjort eller tyckt att dom gjort något fel. Mitt barn håller sig lite till oss, men så fort kompisarna kallar drar det. Ändå får vi en känsla av att barnet är lite vid sidan av men ändå med. Barnet går inte med i stilen dom andra har men känslan är ändå att det är det som är lite mera lockande.

Efter en kortare överläggning kallas alla in i rättssalen igen och domstolen avkunnar dom. En av ungdomarna döms för stölden och vårt barn för ringa narkotikabrott. Dom övriga är över 18 men eftersom vårt barn är under 18 blir det så kallat ungdomskontrakt med regelbundna drogtester och samtal och endast 800kr i avgift till Brottsofferjouren.

Utanför rättssalen hör jag sura kommentarer om att man givetvis ska överklaga. Jag skakar mest på huvudet. Givetvis är man oskyldig till stöld trots stöldgods i fickorna, det har någon annan lagt dit. Givetvis är man oskyldig till narkotikabrott trots halter i blodet. Jag skulle bara vilja gå fram och fråga om dom hade någon aning om vad bara denna dag har kostat samhället i administrativa och lönekostnader för en tingsrätt och advokater. Men jag har en bestämd känsla av att det bara skulle vara meriterande eller kanske likgiltigt.

På vägen ut ur Tingsrätten går vi själva. Barnet har anslutit på kompisgänget och försvinner i förväg mot pendeltåget. Jag känner att jag inte har något att sätta emot. Allt det andra är mer spännande, tuffare och häftigare, lockar mer och är roligare än det vi har att erbjuda. Min rädsla är att det kanske ändå inte är över än.

Andra bloggar om: , , , , ,

Posted from .

Okt 222015
 

Förra veckan blev jag intervjuad av tidningen Mitt I med anledning av att jag och min ledarhund inte fick träna på Friskis&Svettis på Kungsholmen. Tidningen bevakar bland annat anmälningar som inkommer till Diskrimineringsombudsmannen – DO.

Artikeln kan man läsa här, men det är för mig inga större överraskningar. Ansvarig på Friskis&Svettis säger att många av deras medlemmar är allergiska. Jag tycker det är lite synd att frågan inte ställdes hur dom kan veta det? För dom register över medlemmarnas hälsotillstånd eller är det bara en personlig allmän bedömning grundad på oklara fakta? I en tidigare intervju med Synskadades Riksförbund hänvisade man istället till hundrädsla.

Jag vet att jag aldrig har chansen att vinna ett sådant här ärende hos Diskrimineringsombudsmannen. Det finns det inte lagligt stöd för. Men problematiken behöver komma in i statistiken och belysas.

En intressant fundering jag har med tanke på mina mångåriga erfarenheter som ledarhundsförare är hur det kan komma sig att just gymanläggningar verkar ha sådana stora mängder allergiker bland sina besökare? Svårigheterna med restauranger kan man förstå med tanke på dom tidigare stränga reglerna kring pälsdjur och matserveringar trots undantag för ledar- och servicehundar. Men just hälsoanläggningar verkar ha stora problem med sjuka besökare. Mycket större andel än själva vården där jag vistas flitigt periodvis utan minsta problem. Där är kunskapen så klart mycket större och kanske också ett mer äkta tänkande kring tillgänglighet för alla. Bland annat Friskis&Svettis har ju fina skrivningar kring detta men inte lika bra på att leva upp till dem.

Nu inväntar jag bara det förväntade avslaget från Diskrimineringsombudsmannen innan även denna historia läggs till handlingarna. Det jag ångrar under hela den här historien är att jag inte bad ansvarig på Friskis&Svettis tala om vilka anläggningar jag verkligen skulle vara välkommen till. Nu var det Kungsholmen som passade mig geografiskt bland annat. Dom borde kanske fixa en lista på vilka anläggningar besökarna inte är fullt lika allergiska. Farsta och Lindhagensgatan verkar besökas av friskare medlemmar. Intressant.

Som jag skrivit tidigare är jag förlorare hur jag än gör. Jag kommer behöva skaffa ett träningskort på en anläggning och då blir det Friskis&Svettis trots allt. Det kommer dock innebära att jag kan träna när jag har ledsagare och inte alltid när det passar mig. Men så är livet, fullt av inskränkningar på grund av världens bästa orienteringshjälpmedel, ledarhunden.

Andra bloggar om: , , ,

Posted from Stockholm, Stockholm County, Sweden.

Okt 172015
 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM anordnar varje år ett idrottsläger för barn och ungdomar med synnedsättning. För närvarande äger dessa läger rum i Eskilstuna. Man får prova på en rad olika idrottsaktiviteter, bland annat klättervägg, simhopp, judo, goalball, elektronskytte, spinning, crosstrainer eller så kallad ”Indoor Walking” etc.

Självklart var vi från Projekt Paracykel där även i år. Vi deltog första gången förra året som en sidoaktivitet mest på prov. Men i år var vi en av de ordinarie aktiviteterna då cykling var väldigt uppskattat förra året.

Vi var där med tre piloter och några cyklar samt mig som mest skule fungera som förebild och inspiration som aktiv tandemcyklist. Det blev ingen cykling för mig idag. Det blev lite prat med barn och föräldrar och det kändes trevligt och uppskattat även i år och en hel del kända ansikten stötte jag också på bland både föräldrar, barn och syskon.

Cykel är en väldigt kul sport och man deltar på lika vilkor som andra cyklister. Däremot försöker jag vara lite tydlig med svårigheten att just finna någon att cykla med, en så kallad pilot och cyklarna i sig är ganska dyra, även om man kan söka fondmedel för det upp till 30 års ålder. Det är en ganska lång startstrecka jämfört med andra sporter, men otroligt kul.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Posted from Eskilstuna, Södermanland County, Sweden.

Okt 022015
 

Ikväll var det dags för den årliga galan för Världens Barn på SVT. I söndags fick ett antal programledare uppdrag att utföra under veckan som de skulle lösa i par. Bland annat fick Lasse Cronér och Doreen Månsson uppdraget att cykla från Sorsele till Stockholm på 5 dagar, en sträcka på 85 mil. Detta skulle göras på en tandemcykel som drog en så kallad riksha efter sig, en form av cykeltaxi. Uppdraget skulle symbolisera och synliggöra hur många fattiga barn i världen försörjer sig.

För mig började det i augusti när äventyraren Oskar KihlborgW kontaktade mig med anledning av att SVT funderade på ett sådant uppdrag och om jag som då var aktiv inom Svenska Cykelförbundets paracykelgren kunde låna ut en tandemcykel.

När uppdraget väl börjat skulle vem som helst få cykla med programledarna hela sträckan om så önskades, men mer rimligt blev delar av sträckan.

Jag och min pilot Thomas bestämde oss för att ta semester den här fredagen för att cykla med Lasse Kronér och Doreen Månsson sista delsträckan från Uppsala till Stockholm. Vi och några andra paracyklister skulle få cykla med enda in i studion i SVT under direktsändning vilket kändes väldigt roligt.

Vädret denna dag var perfekt. Vi skulle säga flera gånger idag att det nog blir årets sista sköna sensommardag i början av oktober.

Så vi tog ledigt hela dagen och möttes i Älvsjö för att cykla upp tilll Uppsala där vi skulle möta upp. Lite olika bud om vilken tid som gällde gjorde att vi hamnade lite i tidsnöd. I Norrviken i Sollentuna hoppade vi därför på pendeltåget mot Märsta och tjänade på så vis in en timmes cykling. Från Märsta trampade vi norrut i motvinden och nådde Uppsala en knapp timme före kl13. Där hann vi fylla på energireserverna med kokt korv, kaffe och bulle.

När Världens Barn-gänget rullade in på torget i Uppsala blev det en dryg timmes uppehåll. Lasse och Doreen behövde vila, det togs gruppfoton och några privatpersoner kom fram och pratade och tog bilder tillsammans med dom båda programledarna. Gulligast var en liten Maja typ 5 år som beundrade Lasse och Doreen på avstånd. Lasse ropade till sig barnet och sedan var hon dagens lyckligaste. :)

Straxt efter kl14 rullade vi sakta genom Uppsalas gator söderut mot Stockholm. Förutom jag och min pilot fick vi med ytterligare en privatcyklist som anslutit från Stockholm för att cykla med tillbaka.

Vädret var som sagt verkligen kanon och jag och min pilot tog täten en stund ut ur Uppsala som vägvisare. Det blev regelbundna pauser för vila och energipåfyllning. Stämningen var otroligt god. Allt filmades av dom två medföljande kameramännen som givetvis också cyklade och sändes live på SVT Play.

Trafiken tätnade när vi närmade oss Stockholm i fredagsrusningen. Trots att vi hade Världens Barns tydligt uppmärkta lastbil bakom oss som skydd mot trafiken, skedde en del tutningar och oförsiktiga omkörningar.

Vid 18-tiden kom vi fram till Järva Krog där det var ett längre uppehåll för att synka ankomsten till TV-huset med direktsändningen och för att ge andra cyklister möjlighet att ansluta inför den sista milen till målet. Vi passade på att äta lite mer rejält och jag som inte ätit något ordentligt på hela dagen kände mig helt klart väldigt hungrig.

Kl19 samlades ett 30-tal cyklister utanför macken i Järva Krog och poliseskorten vi skulle få sista biten in samlades och hade genomgång. När vi rullade iväg var vi omgivna av polismotorcyklar och vi fick köra motorvägen sista biten in. Det var en klart mäktig känsla och något som nog bara händer en gång i livet. I gänget fanns ett stort antal paracyklister som körde både handcykel och trehjuling och flera tandem. Vid Norrtull anslöt en lastcykel utrustad med ett fantastiskt ljudsystem som ökade feststämningen.

på väg in mot TV-huset gjorde vi två ytterligare pauser för att invänta rätt tid för ankomst i sändningen. Det kändes pirrigt och ganska häftigt att få vara med om något sådant.

Ca en kvart före kl22 rullade vi så in i TV-huset och in i gången bakom studion. Lasse och Doreen intervjuades medan vi andra stod i bakgrunden, men tydligen syntes jag i TV ett par sekunder i alla fall. :)

Sedan försvann Lasse och Doreen in i studion och dörrarna stängdes och vi blev kvar ute i gången. Vi väntade den sista kvarten tills programmet var slut och publiken lämnade studion. Vi sa farväl till Lasse och Doreen och cyklade sakta genom Stockholmsnatten tillbaka till Älvsjö där jag tog pendeltåget hem.

En händelserik och lång dag var slut. Men en fantastisk upplevelse.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Posted from POSEIDONS TORG 4, 136 46 Handen, Sverige.

 Posted by at 23:42  Tagged with:
Okt 022015
 

För ungefär 2 veckor sedan skrev jag om att Friskis&Svettis Kungsholmen nekar mig och min ledarhund möjlighet att träna där. Man hänvisade till risken för allergi och hundrädsla i största allmänhet. Direkt efter Friskis&Svettis slutgiltiga besked en vecka senare, gjorde jag en anmälan hos Diskrimineringsombudsmannen – DO, dock utan förhoppning om att vinna utan mer för att få in problematiken i statistiken.

Några dagar efter gjorde Radio SRF ett inslag med mig om problemet och idag publicerades inslaget. Där kan man höra en intervju med ansvarig på Friskis&Svettis.

Det här är vardag för mig i samhället. Det är ett så vanligt inslag att jag oftast inte längre orkar utsätta mig för liknande situationer och än mindre göra något åt det. Jag är helt övertygad om att det är helt omöjligt att åstadkomma en förändring till det bättre utan en ordentlig lagförändring och att debatten om allergi och och tillgänglighet för alla kommer upp ordentligt. Astma- och Allergiförbundet har ett långt försprång. Alla tror sig veta att min närvaro kan kosta någon livet och det vill så klart ingen riskera. Förbundet har varit otroligt duktiga i sin marknadsföring och ledarhunds-Sverige har varit otroligt dåliga i kombination att vi är helt utan lagligt stöd.

Men även om det tillkom en tydlig lag som förbjuder diskriminering även av oss ledarhundsförare, tror jag det är en lång väg kvar tills kunskapen och sättet att tänka når ut i receptionen i ett gym eller personalen på en restaurang.

Den diskussion som uppstod på Facebook efter det som inträffade mig, visar tydligt att en del anser att majoriteten går före. Och ska man tro Friskis&Svettis är andelen befolkning som blir så sjuk av en hund så stor att risken är trolig att jag möter någon vid varje besök. Då är det ´tydligen rimligt att jag utestängs från allt detta. Vad ger en allergiker annars per automatik den självklara rätten att ha tillträde exempelvis till Friskis&Svettis och vad ger mig per samma automatik förhinder?

Lyssna på inslaget nedan. Reporter är Joachim Kåhlman för Radio SRF.

Andra bloggar om: , , , ,

Posted from POSEIDONS TORG 4, 136 46 Handen, Sverige.

Sep 302015
 

I juni förra året blev jag engagerad i ett projekt för att stimulera cykelsporten för människor med fysisk funktionsnedsättning. Min huvudupptgift blev så klart människor med synnedsättning och tandemcykling. Projektet i dess nuvarande form tar slut i april 2016 men målet är givetvis någon form av fortsättning. Den person som då behövs är inte jag varför jag nu överlämnar min plats för inskolning av en eventuell sådan person. Det passar bra eftersom jag hittar allt färre uppgifter.

För den som läser min blogg, har det väl knappast undgått att jag känt det som lite motigt vad gäller cykelsporten, både för mig och för andra med synnedsättning. Jag känner att jag inte åstadkommit så mycket av det jag ville när jag gick in i det här, även om det gått lite framåt såklart.

Jag ville få in en fast regel i Svenska Cykelförbundets regler för mortionslopp att paracyklisters ledsagare eller piloter startar kostnadsfritt. Det går att ordna i nästan alla mortionslopp och dom allra flesta har visat sig mer än välvilliga. Men någon regel har det inte blivit och man måste kontakta varje arrangör och ödmjuka sig lite inför varje evenemang och det måste varje paracyklist göra separat.

En annan sådan målsättning jag hade, var att piloter som ställer upp på tävlingar ska få sina licenskostnader ersatta, helst av Svenska Cykelfröbundet. Där har vi lyckats åstadkomma att klubben SMACK sponsrar sina medlemmar om de kör som pilot på minst 5 evenemang per år med en paracyklist. Det är en delvinst och kan vara en medlemsförmån för SMACK-medlemmar, men egentligen borde inte klubbar behöva erbjuda sådant då det tenderar att bli väldigt ojämnt i landet beroende på klubbtillhörighet. Naturligtvis är SMACK ett en viktig förebild för andra klubbar. Det rör sig om så få paracyklister att kostnaden är försumbar.

Den stora förhoppningen var att kunna engagera flera piloter för att göra det möjligt för människor med synnedsättning, däribland jag själv, att få en mer regelbunden träning. Med tanke på alla stora klubbar och hur många som cyklar, borde det ha varit en lätt sak att engagera någon. Men Där har det varit väldigt trögt. Alla är så fokuserade på sin egen cykling och inget eller väldigt litet intresse att cykla tandem.

Att närma sig klubbarna har också varit ett sådant mål för att integrera paracyklister i de vanliga cykelklubbarna som blomstrar runt om i landet, inte minst i Stockholm. Här är åter igen SMACK en förebild men ganska unik som inkluderar sina paracyklister i tävlingar och mortionsaktiviteter samt träningar. När man cyklar med klubben möter man nästan inget motstånd eller ovilja annat än i enstaka undantag. Men bland andra klubbar, speciellt Stockholms största cykelklubb, är inställningen direkt avig mot att ha med paracyklister i sina träningsaktiviteter. Vi har bjudit in till prova på-aktiviteter och för att träna klungkörning med tandem för att verkligen utreda om det något stor skillnad egentligen, men allt sådant har avvisats eller uteblivit på grund av obefintligt intresse.

Det är några av de förhoppningar och mål jag hade med detta och jag känner mig inte nöjd med mitt eget resultat. Det får mig lätt att känna att jag inte åstadkommit något alls som är bestående och varaktigt och arbetat i ständig uppförsbacke. Det har också varit svårt att få målgruppen själva, de synnedsatta att komma på aktiviteter annat än några få vilket väl är ett generellt problem inom hnadikappidrotten sedan länge och även inom andra aktiviteter. Det i sin tur beror på att människor med synnedsättning inte lika lätt tar sig överallt och har svårt att inte bara få piloter för själva cyklingen, utan också ledsagningen för orienteringen dit, därifrån och på plats vid aktiviteten.

Så det är nog lämpligt att kliva av mitt arbete just nu. Mina idéer på vidare sätt att komma framåt är för tillfället slut och då blir jag bara en kostnad i projektet.

Det klassiska avslutet; det har varit lärorikt och givit nya erfarenheter och allt det där och cykelsporten verkar fortsätta växa och kanske är långsiktigheten den bästa vännen i att få fler cyklister integrerade i sporten.

Jag kommer fortsätta cykla så mycket jag kan och söka nya vägar att få möjlighet att träna till den sport jag faktiskt älskar mest.

På det viset önskar jag mina kollegor i Projekt Paracykel lycka till i fortsättningen. Jag kommer helt säkert bidra i någon form med det jag kan vid vissa tillfällen.

Andra bloggar om: , , ,

Posted from POSEIDONS TORG 4, 136 46 Handen, Sverige.

Sep 272015
 

I helgen har Synskadades Riksförbund haft en datahelg för synskadade barn och ungdomar på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Jag var inbjuden för att prata om tillgänglighet och blogg. Det kändes först som ett ganska svårt ämne att prata om inför barn i åldrarna 10–14 år och jag tyckte det var jobbigt innan att veta hur jag skulle lägga upp det. Icke desto mindre är det ett viktigt ämne då det är i den åldern man börjar utforska internet. Som min egen 10-åring som redan har egen Youtube-kanal.

Det blev ett av dom roligare passen jag haft i ämnet helt klart. Det visade sig inte vara det minsta svårt. Några av dom hade redan eller var sugna på att börja blogga och Youtuba. Det blev en diskussion snarare än en föreläsning där vi pratade om vad man bör tänka på när man börjar ge sig ut på internet. Givetvis det självklara med att inte lägga ut information och bilder om sig själv i ett tidigt skede och att man aldrig vet vem man har på andra sidan i en chat, spel eller en läsare. Vi pratade om vad man kan och inte kan skriva, vilka reaktioner man kan få och vi stannade en stund vid hatkommentarer och hur man kan hantera det. Många av dom var väl insatta och hade mycket bra tankar och värderingar som gjorde mig alldeles glad.

Mina tips var att ta hjälp av en vuxen när man lägger ut och i händelse av att hatkommentarer börjar ramla in. Att tänka på att inte ta det personligt vilket inte är så lätt.

Någon av ungdomarna ville börja lägga ut saker på Youtube men hade osäkra föräldrar och då blev mitt tips att göra premiär med någon förälder, till exempel att baka tillsammans eller vad man nu gillar så även föräldrarna får en förståelse för vad det innebär vilket långt ifrån alla har.

Vidare pratade vi om politiska, religiösa åsikter i bloggar, om att lägga ut bilder på sig själv eller andra eller att skriva allt för öppenhjärtigt och personligt om sex.

Det var som sagt ett otroligt inspirerande pass och tiden flög fram. Det kändes väldigt viktigt just med den målgruppen och dom var väldigt intresserade.

Så det som började med en orolig känsla typ ”hur fan ska jag lösa det här?” slutade med en riktigt glad känsla i kroppen och ett tema jag inte skulle tveka inför igen.

På väg hem genom Norrköpings gator kunde jag inte låta bli att gå förbi Broadway Konditori & Kafé där gruppen Eldkvarn en gång blev till. Bilden visar mig utanför entrén.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Posted from .

Sep 252015
 

Här klagar man på matpris- och hyreshöjningar på någon procent hit och dit, men när en räkning stiger med ungefär 430%, från 1900kr till 8200kr, vad ska man tänka då? :)

När det var dags att betala nästa halvårspremie för hemförsäkringen ringde min fru och sa att räkningen var på över 8000kr den här gången. Som vanligt tänkte jag att hon måste läst fel, att vi missat någon betalning så att vi enligt någon standard skulle förskottsbetala en längre period eller något annat dumt. Inte att priset stigit med 430%.

När jag ringer kundtjänst uppstår en komisk förvirring och tjejen som svarar fattar ingenting och blir lite full i skratt. ”Förlåt, men det här är ju jättedyrt!” fnissar hon. Jo tack, lite åt det hållet kan man tänka. Vår hemförsäkring är inte något speciell. En hyresrätt i centrala Handen, något högre lösöre och drulle med förhöjd självrisk för att få ner premien vilket slutade på 1900kr när vi tecknade försäkringen för ungefär 5 år sedan och omvandlade vår villa försäkring till en för hyresrätt. Inte ens villaförsäkringen hade så hög premie som ni stod angivet.

Efter en stund råddande hos sin egen support kommer förklaringen. Trygg-Hansa har sagt upp avtalet med fastighetsägaren Stena Fastigheter av oklar anledning. Då ”blev det bara så” att premien för en sådan lägenhet, i det området med det postnumret kostade 6300kr mer per år än tidigare. Det måste ha varit ett väldigt bra avtal eller en straffhöjning för att garanterat bli av med sina kunder. Eller hoppas man att man bara betalar?

Givetvis finns inte en chans att vi stannar kvar i det bolaget och det hade kundtjänst faktiskt viss förståelse för. Vårt samtal blev mer glatt och komiskt än upprört och hon sa ”det här ska jag ta med mig, det var roligt” och även jag har haft skojigt en stund även om det nu blir att leta nytt försäkringsbolag lite snabbt.

Andra bloggar om: , , , , , ,

 Posted by at 12:39  Tagged with:
Sep 232015
 

Ungefär för ett år sedan anmälde vi oss som givare hos Giving People efter att ha läst vännen Patricks inlägg. Jag gjorde det mest för att se om det gick att hjälpa, men vår familj har väl inte så mycket pengar kvar varje månad innan lönekuvertet kommer, men framför allt har vi praktiskt ganska svårt att bli givare på annat än direkt gångavstånd. Många andra kan ta bilen, handla och sen åka hem till behövande. Förutom att vi måste sköta allt till fots eller med kommunala färdmedel, har jag svårigheten att orientera fram till en okänd adress.

Vi har fått förfrågningar ett par gånger bara under det gångna året via mail baserat på vårt område. I söndags fick vi en sådan och då svarade jag och frågade vart den behövande familjen bodde och förklarade vår situation. Adressen låg inom ett sånt område att vi skulle hitta dit vilket gjorde att jag beslutade att vi skulle försöka göra ett första försök.

Jag har tänkt mycket på hur det kommer att kännas, precis som Patrick skriver i sin blogg, både som behövande och för oss som kommer och överlämnar. Mitt problem är bara ett lyxproblem i sammanhanget. Det handlar om att träffa nya människor och göra en god sak. Risken att bli lurad finns alltid, men måste anses som liten och överkomlig i så fall.

Men för familjen som får hjälpen, att bara be om den måste vara hemskt. Att sedan få hem främmande människor i sitt kök och blotta sina svårigheter måste vara fruktansvärt. Som Patrick skriver, att ha ett öppet sinne är nog väldigt viktigt. Jag försöker alltid att ha det och bekämpa mina fördomar som jag har naturligtvis precis som alla. Ingen är fördomsfri.

Den här familjen var en mamma och två tonårsbarn som behövde hjälp med ”en matkasse”. När jag tog kontakt och frågade vad familjen behövde hjälp med, svarade man ”allt”. Vad köper man till någon som behöver ”allt”? Naturligtvis kan vi inte ge dom allt, men frågan är bara hur man gör så stor nytta som möjligt med möjliga insatser.

Jag och äldsta dottern satte igång att göra en inköpslista som såg mer eller mindre ut som vår egen veckohandling. Det blev torrvaror, kylvaror och frysvaror.

När vi väl kom hem till familjen kändes det inte längre konstigt alls. Vi blev kvar i hallen och pratade en stund, klappade en glad hund men ville inte tränga oss på mer än så och klockan började bli mycket för min 10-åring.

På vägen hem hade 10-åringen väldigt mycket fina tankar om att man ska hjälpa varandra. Hon kunde tydligt se att vi har egentligen allt man behöver även om vi inte är rika. Hon såg nog tydligt glädjen och förstod allvaret när en familj faktiskt behöver mat och det blev så konkret när man bär hem kassar till helt vanliga människor. Det kan hända vem som helst, man separerar, blir av med jobbet, blir sjuk och genast kommer svårigheterna. Jag tycker bara det är modigt att be om hjälp. Och som mamman i familjen sa, när hennes förutsättningar förändras är det kanske hon som kan hjälpa någon och det finns många sätt att hjälpa på. Mat och kläder är bara några.

Det var en härlig stund där med två av döttrarna. Det märks att det är mina barn, för på vägen hem säger äldsta tjejen att hon vill göra mer, frågar om vi inte kan gå dit med fredagsmyspåse också. Tanken att många barn kanske inte ens upplever det som vi upplever varje helg utan att tänka speciellt mycket på det.

För den här familjen rådde det ingen tvekan om att vårt lilla bidrag gjorde skillnad.

Andra bloggar om: , , ,

Posted from Stockholm County, Sweden.

Sep 202015
 

Bild: Joakim Nömell vid tandemcykel

Bild: Joakim Nömell på cykel dricker yoghurt

I augusti i år skrev jag om att jag beslutat mig för att min satsning att bli elitcyklist fick ta en paus till följd av alldeles för lite ”riktig” träning. Det vill säga utomhus på cykel eller i löpspåret med pilot och ledsgare. Jag tyckte att jag hade försökt med allt och kände mig så totalt misslyckad efter den gångna säsongen som ändå började ganska bra.

Men nu i början på slutet av cykelsäsongen har jag fått en skön energikick igen och det tycks vara så lite som kan göra så mycket. Höstens sista motionslopp Sthlm Bike och Roslagshösten som annars brukar vara så trevliga, var inte så kul i år på grund av det extrema regnandet. Det var blött, kallt och gick tungt men ändå denna glädje att cykla på riktigt gjorde att det inte fanns en tanke på att bryta.

Men när jag och ”MP” som skulle vara pilot började träna inför Velothon Stockholm började det kännas bra igen. Visst, 5kg plusvikt och ben som skrek redan i dom första backarna var ett kvitto på lång tids bristande träning. Men när vi väl körde loppet var det verkligen berusande. Jag kände att jag hade orkat mycket mer, vi hade kunnat köra fortare och den känslan med faktumet att vi ändå snittade 31km/h i 17 mil gav väldigt mycket positiv energi. Att jag sedan fick spö i den sista cuptävlingen var mer rättvist och förväntat trots duktig pilot, men inte så knäckande.

Det känns bättre nu utan någon egentlig anledning. Problemet med bristen på träningspartners kvarstår och är oförändrat. Jag har fortfarande ingen aning om hur jag ska gå vidare för att lösa det. Egentligen behöver jag en pilot att göra hela satsningen med, men den möjligheten ser jag som näst intill obefintlig om jag inte skulle ha en sagolik tur. Kanske är det bara det faktum att säsongen avslutades med Velothon Stockholm som var ett av dom roligaste loppen jag kört och att det nu närmar sig vinter. Då gäller inomhusträning för dom flesta, med eller utan funktionsnedsättning. Kanske känns det mer rättvist och mindre tungt bara på grund av det. Kanske känns det lika jävligt igen när våren kommer och alla andra är ute och cyklar och njuter medan jag sitter inne på min trainer med en fläkt från Clas Olsson som enda vindmotstånd. Ändå brukar just våren med alla motionslopp nästan varje helg vara det minsta problemet. Det är när sommaren kommer som det tycks bli störst problem.

Ännu vågar jag inte sätta upp några mål för nästa år och det är tråkigt. Under helgens cuptävling i Ramnäs pratade jag med en paracyklist mycket om det mentala. Jag vet hur jag ska äta och träna för att bli bäst. Men det mentala är vi inte riktigt lika duktiga på att hantera. När det blir tungt och känns motigt och extra tungt på grund av min funktionsnedsättning. Han själv använder en personlig tränare just för att få hjälp med motivationen och även haft samtal i någon form för att lära sig bibehålla motivationen och lusten när precis allt känns som det går emot en.

Idag monterade jag på pedaler på träningscykeln igen och uppdaterade trainerdatorn så att allt åter ska vara klart för att köra och det var samma känsla som tidigare i vår när fingrarna gled längs cykelramen.

Kanske ska jag försöka, hur omöjligt det än låter att fokusera mindre på piloter och mer på min egen träning. Det känns meningslöst att träna för ingenting, men det är den enda möjligheten som finns. Om det sedan dyker upp någon pilot för enstaka tävlingar så ska det helst inte bli som i år, att jag är oförberedd och i dålig form. Hur jag ska hålla motivationen uppe utan tydliga mål blir en mental utmaning.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Posted from POSEIDONS TORG 4, 136 46 Handen, Sverige.

Sep 192015
 

Bild: Segrarna i Swe Cup Paracykels olika klasser

Bild: Segrarna i Swe Cup Paracykels olika klasser

Idag avgjordes den sista av sex deltävlingar i Swe Cup Paracykel 2015. Cupen har bestått av tre GP-lopp och tre tempo-lopp. För den oinvigde kan kort sägas att tempo är en landsvägssträcka på max 3 mil för oss paracyklister och man startar en och en med en minuts mellanrum. GP körs på en varvbana och alla startar samtidigt. GP är i mitt tycke roligast både för mig som cyklist och för publiken. Under tempo syns man bara på ut- och hemvägen medan man under GP syns hela tiden så att säga.

Denna sista deltävling var ett sådant GP i Ramnäs några mil norr om Västerås. Loppet kördes på en rundbana av avstängda gång- och bilvägar och var ca 1,4km lång per varv. Banan hade en seg uppförsbacke på upploppet och 4 ganska branta kurvor vilket gör att farten inte blir så hög med tandem då vi tappar mycket fart i kurvorna.

8 paracyklister startade idag. 3 tandemteam, 1 trikecyklist, en vanlig racer och resten handbike. Det kändes riktigt roligt att vi ändå var så många. I klassen tandem startade jag med pilot Tobias Söder, Louise Jannering med pilot Anna Swärdström samt Henrik Rüffel med pilot Bengt Axén.

Min form idag var usel, jag har helt enkelt inte tränat och hade inte heller tänkt att köra idag. Men då cupen skulle avslutas och jag bli vinnare oavsett tack vare totalpoängen så blev jag lite manad att ställa upp. Jag kände mig inte så taggad innan och när klockan ringde idag 05:45 kändes det som en direkt dålig idé. Men när det sedvanliga började med att montera cykeldator, pedaler, kamera och fästa nummerlappar och sådant inför starten började det kännas lite kul. Regnet ersattes med sol perfekt en halvtimme före vår start.

Men jag visste att jag inte skulle orka skapa underverk och det blev det inte heller. Däremot blev det inte fullt så illa som jag trott, att vi skulle bli avhängda direkt.

Starten med masterbil gick lugnt till men sedan fräste racercyklisten iväg och jag och min pilot hakade på. Egentligen missförstod jag läget och trodde det var tandemteam Henrik som gick ut hårt och då var det bara att hänga på. Men efter en stund märkte jag att dom låg lugnt bakom oss och undrade nog lite vad vi höll på med. Jag körde med pilot tobias för första gången någonsin och någon strategi hade vi inte lagt upp eftersom jag nog ansåg det lönlöst ändå.

Två varv ledde vi och jag kände att en lugnare start hade varit bra. Pulsen var hög och benen protesterade i backen på upploppet allt värre för varje varv.

På varv 3 drog team Henrik förbi oss och vi försökte hänga med så gott det gick. Länge var försprånget 25–50 meter, ganska långt i dom här sammanhangen men inte avgörande. De två sista varven ökade dock försprånget. Det berodde utan tvekan på min ork som inte fanns och mindre avgörande, så hamnade vi bakom lite långsammare handcyklister i en S-kurva vid två tillfällen. Där tappar man någon sekund eller två varje gång och kraften att hämta igen dessa sekunder fanns inte.

Loppet idag var på 30 minuter + 2 varv. Det betyder helt enkelt att man kör så många varv man hinner på 30 minuter och sedan har man 2 varv på sig att avgöra slutstriden. En annan variant är som under deltävling 2 på Arlanda Testtrack där vi istället körde ett fast antal varv. Jag vet inte varför man ibland tillämpar det ena och ibland det andra.

Efter 15 varv var tävlingen avgjord. Team Henrik rullade in först i mål, jag på andra plats och team Louise på tredje plats. Men eftersom damer har rätt till 13% rabatt på resultatet slutade Louise som vinnare och jag och Tobias flyttades ner till en tredjeplats. Jag känner mig nöjd med att vi åtminstone såg team Henrik på upploppet när dom gick i mål. :)

Efter målgång rullade vi 4km för att svalna och lugna pulsen. Den vanliga känslan att ”det borde gått att ta i lite mer” infann sig sådär retsamt när man inte känner sig riktigt nöjd med resultatet.

Men för att vara ett GP med tandem på en lite kurvig bana gick det undan ändå. 35km/h i genomsnittsfart och 48km/h i maxfart. Snittpulsen låg på 172bpm, så jag tog nog i så gott det gick. Mina wattvärden kändes också ganska bra, 246w medelkraft, 253 normaliserad kraft och 600w i maxkraft. Det är inte det bästa jag presterat men ganska inspirerande siffror trots min svacka att jobba vidare på.

Efteråt skedde prisutdelning för hela paracykelklassen och för cupen som jag alltså vann trots 3 av 6 körda deltävlingar. Priset var presentkort hos sponsor Invacare vilket nog kommer spenderas på reservdelar. Lagom till prisutdelningen kom regnet igen som tilltog, så vi klarade av fotograferingen och skyndade mot bilarna för att packa in oss för avfärd tillbaka till stockholm igen. Min pilot Tobias stannade kvar för att även köra ett tempolopp på egen hand senare på dagen. Önskar honom lycka till och stort tack för idag.

Karta och statistik

Nedan kan ses karta över banan och lite mer detaljer för den som vill grotta ner sig i siffror.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Posted from Västmanland County, Sweden.

Sep 182015
 

Bild: Joakim Nömell och ledarhunden Flinga vid restaurangbord

Nu har det hänt igen, en situation där mitt liv och det jag vill göra begränsas på grund av okunskap, rädsla och ovilja. Friskis & Svettis Kungsholmen låter mig inte träna på deras anläggning på grund av min ledarhund.

När min arbetsplats flyttade in till Kungsholmen i februari i år blev det nödvändigt att hitta en ny lösning för höstens och vinterns träning. Knappt 100 meter från vår entré ligger Friskis&Svettis Kungsholmen. Jag hade hört gott om deras anläggning i Farsta där flera med synnedsättning och ledarhundar går och tränar. Så när deras personal besökte min arbetsplats för några veckor sedan och delade ut gratis prova på-kort bestämde jag mig.

Jag gick dit med några kollegor och vi löste in våra prova på-kort för 14 dagar. Hunden låg vid min sida och ingen sa något, det kändes lovande. När allt var ifyllt och klart, frågade jag om det var OK att även här träna med min ledarhund. Personalen blev väldigt osäker. Jo man visste att ledarhundar hade rätt att följa med sina förare överallt, men hur var det nu med allergiker? Man fick alltid klagomål när något inträffade och nu befarade man att 20 personer skulle stå i receptionen och protestera på grund av min ledarhund.

Vi fick ändå lov att gå in och titta på anläggningen. Jag som bara tänkt nyttja löpband och spinninggrupper skulle nyttja en begränsad del av anläggningen. Jag skulle inte behöva nyttja omklädningsrum och duschar då min arbetsplats låg så nära och jag ändå föredrar att klä om och duscha på annan plats, men av helt andra skäl än hunden. I avdelningen där löpbanden stod var det stort och luftigt. Kanske 10 löpband på rad och en perfekt plats för hunden invid det bortre löpbandet. Väl tillbaka i receptionen bekräftade man att just den platsen hade man i så fall tänkt sig som en lämplig plats men man måste kolla först.

Jag hade ändå en ganska bra känsla när jag gick därifrån. Men ganska omgående ringer telefonen från en på Stockholmsföreningens kansli som börjar argumentera för varför jag inte kan ta med min ledarhund. Det är så många som är allergiska och man kunde inte riskera att förlora alla kunder på grund av en besökares behov. Man menade att jag väl kunde använda ledsagare för det hade ju alla blinda.

En stor trötthet spreds i kroppen. Nej, alla blinda har inte ledsagning. Har man ledsagning är det på bestämda och förbokade tider och det begränsar min frihet att träna när och var jag vill. Nej, en väldigt, väldigt liten del av svenska befolkningen är så allergisk att man inte kan vistas i samma lokal som en hund som ligger stilla,. Om ens någon enda. Det rör sig i princip alltid om kontaktallergi, dvs att man inte kan röra hunden och just det vill jag ju inte heller. Och dessa väldigt allergiska människor har i så fall problem med pälsdjursämnen i folks kläder på tunnelbanan och gymmet, förmodligen stora problem med damm och parfymer. Även om man rekommenderar att inte använda så starka dofter på gymmen så är det ingen som blir portad på grund av en parfymerad duschkräm. Visst, gymmet kändes ganska rent men knappast allergisannerat för dammallergiker.

Jag talade om att jag använder min ledarhund obehindrat på olika sjukhus, vårdcentraler, tandläkare, kollektivtrafik och fjärrresande, min hund går med mig på hembesök hos klienter, möten på arbetsplatser etc etc. Hur kan det komma sig att just besökare på träningsanläggningar är så oerhört allergiska? Träningsanläggningar och restauranger verkar vara det vi ledarhundsförare slåss mest emot och det är en intressant iakttagelse.

Kanslisten bad att få återkomma vilket hon gjorde igår. Hon började rada upp allt hon gjort sedan vi hördes senast för snart en vecka sedan och då visste jag redan hur det skulle låta. Man hade läst på Astma- och Allergiförbundets hemsida och pratat med någon arbetsmiljöenhet och tyvärr var beslutet fattat att jag inte kunde träna med min hund på deras anläggning. Det fanns heller på nämnda anläggning inte något utrymme där hunden kunde vara under tiden jag tränar så som man löst det i Farsta där hundarna får vara i ett personalutrymme under tiden. För just på Kungsholmen fanns en anställd som absolut inte ville ”umgås med hundar”.

Sedan blev det mer absurt. Jag erbjöds att kanslisten kollade möjligheterna på anläggningen på Lindhagensgatan. Jag meddelade att jag själv ville välja vart jag skulle träna och hela vitsen med anläggningen på Kungsholmen / Sant Eriksgatan var just att jag hittade dit och att det låg nära mitt jobb.

Men för resonemangets skull frågade jag; ”vad händer om ni anställer en personal på Lindhagensgatan som absolut inte heller vill umgås med hundar? Får jag sluta träna där då?” Nej, meddelade kanslisten. Då talar vi om för den arbetssökande att just den anläggningen inte är något bra val eftersom där tränar en ledarhundsförare.

Man menar alltså helt plötsligt att där finns inga allergiska besökare och ingen allergisk personal och om någon arbetssökande är allergisk kommer man neka den personen fast arbete på grund av en kund som tränar på årskort. Hur går det ihop?

Vår diskussion strandade där. Eftersom kanslisten enbart läst motpartens åsikter som av en händelse, tipsade jag om den forskare som skrivit en text för ledarhundsförares räkning på ledarhund.nu.

Vänder man på det; ”du kan tyvärr inte träna eller äta här, eller gå den här högskoleutbildningen på grund av din allergi. Vi har en ledarhundsförare, eller det kan hända att en ledarhundsförare kommer hit. Då kan vi inte garantera din säkerhet”. Det är så orimligt att man bara ler åt en sådan formulering. Men det omvända är helt OK.

En anmälan om diskriminering har upprättats os Diskrimineringsombudsmannen. Dessvärre har ledarhundsförare ingen chans att vinna sådana tvister. I den nuvarande tillgänglighetslagstiftningen förbjuds förvisso diskriminering. Men på grund av juridiska teknikaliteter är det inte mig Friskis&Svettis i det här fallet diskriminerar. Jag är själv som person väldigt välkommen, men min hund är det inte. Att det sedan innebär otillgänglighet i samhället för mig är en bieffekt av det. Men det är bra att det kommer in i statistiken och kanske utgör underlag för framtida lagstiftning.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Posted from Johanneshov, Stockholm, 12 100, SE.

%d bloggare gillar detta: